Glagoli.net – smluvní podmínky

Účinné od: 1. 5. 2021

1. Poskytovatel služeb

Diotima, s.r.o.
Přemyslovská 14
130 00 Praha 3 – Vinohrady
E-mail: glagoli.net@gmail.com
IČ: 26 11 54 76
DIČ: CZ 26 11 54 76
ID datové schránky: urfpg32
Společnost je zapsána v OR Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 71429.

2. Předmět smlouvy

2.1 Glagoli.net je sociální síť provozovaná prostřednictvím internetu, která umožňuje lidem setkávat se, komunikovat a sdílet informace.

2.2 Tato smlouva upravuje podmínky poskytování služeb v rámci Glagoli.net mezi poskytovatelem a fyzickou osobou, uživatelem. Rozsah konkrétních poskytovaných služeb může být upraven zveřejněným ceníkem.

2.3 Smlouva vstupuje v platnost registrací uživatele na Glagoli.net. Registrací na Glagoli.net uživatel zároveň vyslovil souhlas s podmínkami této smlouvy.

2.4. Smlouva je ukončena:

(a) Zrušením registrace (odstraněním profilu) ze strany uživatele.

(b) Zrušením registrace ze strany poskytovatele pro porušením smluvních podmínek uživatelem.

(c) Celkovým ukončením poskytování služeb Glagoli.net ze strany poskytovatele.

2.5 Bez přijetí podmínek této smlouvy není uživatel oprávněn používat prostředky Glagoli.net jinak než k úkonům směřujícím k registraci.

2.7 Poskytovatel může tyto smluvní podmínky na základě vlastního uvážení aktualizovat.

(a) Aktualizované smluvní podmínky budou v předstihu zveřejněny s vyznačením data jejich účinnosti. Pokud uživatel s aktualizovanými podmínkami nesouhlasí, musí ukončit užívání služeb Glagoli.net. Pokud pokračuje v jejich užívání, má se za to, že tím aktualizované smluvní podmínky přijal.

(b) Pro uživatele užívající služby Glagoli.net bezplatně se aktualizované podmínky aplikují okamžitě podle data účinnosti.

(c) Pro uživatele s předplatným začnou aktualizované podmínky platit s počátkem dalšího období předplatného. Přitom ustanovení, která rozšiřují práva uživatele nebo zavádějící nové služby, vstupují v účinnost okamžitě.

2.6 Poskytovatel má právo převést celou službu Glagoli.net na jiný subjekt. V tom případě na nového poskytovatele přecházejí všechny vzájemné povinnosti a závazky mezi uživatelem a poskytovatelem. Pokud uživatel s převodem smluvního vztahu nesouhlasí, považuje se to za ukončení smlouvy ze strany poskytovatele. O převodu na jiný subjekt poskytovatel uživatele v předstihu informuje.

3. Práva a povinnosti uživatele

3.1 Uživatel smí na Glagoli.net vytvořit jen jeden účet.

3.2 Uživatel smí užívat služeb Glagoli.net výhradně prostřednictvím svého účtu. Účet je nepřevoditelný. Uživatel je povinen chránit své přístupové údaje a učinit přiměřená opatření, aby nedošlo ke zneužití jeho účtu jinou osobou.

3.3 Uživatel se nesmí vydávat za jinou osobu, ani o sobě nebo jiných šířit nepravdivé nebo zavádějící informace.

3.4 Uživatel odpovídá za zveřejněné informace, komunikaci a další činnosti na Glagoli.net, které byly provedeny prostřednictvím jeho účtu.

3.5 Uživatel se zavazuje ke slušnému a ohleduplnému jednání vůči ostatním uživatelům Glagoli.net podle běžných společenských norem a platných zákonů. Je zakázáno rozesílat nebo zveřejňovat hromadné, nevyžádané nebo obtěžující zprávy.

3.6 Uživatel není oprávněn zveřejňovat reklamu nebo propagovat komerční aktivity bez souhlasu poskytovatele služeb.

3.7. K materiálům, které jsou chráněny autorským nebo jiným právem, musí mít uživatel příslušná práva, pokud je chce nahrát na Glagoli.net.

3.8 Ke službám Glagoli.net lze přistupovat pouze pomocí oficiální webové stránky přístupné na https://glagoli.net nebo pomocí oficiální aplikace.

3.9. Je zakázáno webovou stránku nebo aplikaci Glagoli.net analyzovat za účelem zjištění její funkce, vytvářet jiné aplikace nahrazující její funkci nebo ji propojovat s dalšími programy za účelem automatizace komunikace s Glagoli.net.

3.10 Je zakázáno údaje z Glagoli.net stahovat, ukládat a jakkoli s nimi nakládat mimo běžnou funkci služby bez svolení jejich původce. Hromadné stahování údajů z Glagoli.net je striktně zakázáno.

3.10 Je zakázáno zveřejňovat soukromou komunikaci nebo jiné osobní informace z Glagoli.net bez souhlasu dotčené osoby.

3.12 Uživatel bere na vědomí, že Glagoli.net neslouží k primárnímu uchovávání dat. Provozovatel nenese odpovědnost za případnou ztrátu dat uložených na serverech Glagoli.net způsobenou technickou závadou.

3.13 Uživatel bere na vědomí, že Glagoli.net neslouží ke kritické komunikaci. Poskytovatel nenese odpovědnost za případné ztráty způsobené výpadkem komunikace nebo vyzrazení důvěrné informace způsobené technickou chybou.

3.14 Provozovatel je oprávněn odstranit data uživatele ze serverů Glagoli.net, pokud byla ukončena platnost této smlouvy nebo pokud rozsah uložených dat neodpovídá rozsahu poskytovaných služeb (např. v důsledku ukončení placeného členství.)

3.15 Uživatel nemá právo přistupovat k neveřejným informacím jiného uživatele nebo poskytovatele ani se o to pokoušet, a to ani v případě technické chyby, která by takový přístup umožnila, nakolik je zřejmé, že si dotčená osoba nepřeje informace zpřístupnit.

3.16 V případě porušení povinností ze strany uživatele je provozovatel oprávněn uživateli omezit nebo přerušit užívání služeb Glagoli.net, případně ukončit tuto smlouvu a související užívání služeb Glagoli.net.

4. Ochrana osobních údajů

4.1 Pro zajištění svých funkcí Glagoli.net uchovává a zpracovává osobní údaje o uživatelích. Právní rámec nakládání s osobními údaji je určen „Obecným nařízením o ochraně osobních údajů“ Evropské unie (dále jen GDPR).

4.2 Glagoli.net zpracovává následující osobní údaje:

(a) Údaje, které o sobě uživatel vyplnil v profilu. U většiny vložených údajů má uživatel buď možnost určit rozsah osob, kterým tyto údaje budou zpřístupněny, nebo je tento rozsah neměnný, ale zřetelně vyznačený.

(b) Údaje o propojení s jinými uživateli, komunikaci s nimi a „dojmy“, které o nich uživatel zaznamenal.

(c) Údaje o způsobu užívání služeb Glagoli.net.

4.3 Pokud uživatel o sobě uvede údaje klasifikované podle čl. 9 GDPR jako „zvláštní kategorie osobních údajů“ (údaje rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech), uděluje jejich zadáním výslovný souhlas k jejich zpracování k níže vyjmenovaným účelům s tím, že Glagoli.net tyto údaje nebude nepoužívat k cílení reklamy.

4.4 Glagoli.net zpracovává osobní údaje k těmto účelům:

(a) Vyhledávání jiných uživatelů za účelem vzájemné komunikace nebo setkání.

(b) Vyhledávání a doporučování služeb, zboží a událostí uživateli.

(c) Zobrazování reklamy a komerčních sdělení. Tato sdělení jsou vždy cílena pouze obecně na celé segmenty uživatelů.

(d) Statistická a vědecká analýza údajů za účelem vývoje a zlepšování funkce Glagoli.net a obecně psychologického a sociologického výzkumu. Souhrnné výsledky vědeckých a statistických analýz mohou být zveřejňovány.

(e) Ověřování aktivity uživatelů s cílem bránit porušování smluvních podmínek a nelegálnímu či obtěžujícímu chování.

4.5 Glagoli.net v žádném případě nepředává osobní údaje svých uživatelů třetím stranám. Glagoli.net nesleduje chování uživatelů mimo vlastní službu Glagoli.net, ani neslučuje osobní údaje uživatelů s údaji z jiných zdrojů.

4.6 Údaje povinně sdělované podle čl. 13 GDPR:

(a) Správcem osobních údajů ve smyslu GDPR je poskytovatel služby (viz záhlaví).

(b) Osobní údaje jsou uložené a zpracovávané po dobu poskytování služeb Glagoli.net, nebo dokud uživatel nezruší svůj profil na Glagoli.net.

(c) Pokud chce uživatel odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů, má možnost jednotlivé údaje odstranit ze svého profilu nebo profil zcela zrušit (to se provede ze stránky „Profil“, položka „Nastavení“, tlačítko „Zrušit účet“). Osobní údaje budou do 14 dnů odstraněny ze serverů Glagoli.net nebo nevratně anonymizovány, takže nadále nebude možné je spojit s konkrétní osobou. Během čtrnáctidenní lhůty lze vzít odstranění profilu zpět. Po jejím uplynutí je odstranění dat nevratné.

(d) Uživatel má právo ve věci ochrany osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz).

5. Poplatky za služby

5.1 Základní služby Glagoli.net jsou poskytovány bezplatně. Jejich poskytování je financován zobrazováním reklamy uživatelům.

5.2 Uživatel užívající služby Glagoli.net bezplatně nesmí na Glagoli.net používat prostředky pro blokování reklamy.

5.3 Rozšířené placené služby mohou být poskytovány podle podmínek zveřejněných v ceníku.

5.4 Pokud má placená služba formu předplatného a došlo k předčasnému ukončení poskytování služby ze strany poskytovatele, uživatel má právo na vrácení poměrné části poplatku vzhledem ke zbývající délce předplatného.